సామాజిక & రాజకీయ శాస్త్రాలు

సమాజాలతో సామాజిక శాస్త్రాలు అభివృద్ధి చెందాయి, కాలక్రమేణా ప్రపంచ నాగరికతలు ఉద్భవించిన, పెరిగిన మరియు పరిపక్వం చెందిన విధానాన్ని అన్వేషిస్తాయి. ఇది కాలక్రమేణా సమాజాల చారిత్రక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ పద్ధతుల గురించి సుదీర్ఘంగా వ్యవహరిస్తుంది. రీసెర్చ్ అండ్ రివ్యూ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ జర్నల్స్ శాస్త్రీయ పరిశోధనల ఆధారంగా వ్రాసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలను చేర్చడం ద్వారా సామాజిక మరియు విద్యాపరమైన అంశాలను అన్వేషిస్తాయి.

సామాజిక & రాజకీయ శాస్త్రాలు