నైరూప్య

SURFACE ROUGHNESS ANALYSIS OF SS202 STAINLESS STEEL BY ELECTROCHEMICAL POLISHING

Rajendra P. Bansod , Dr. Ashish B. Deoghare

Electro-chemical polishing is a process of improving micro smoothness, micro topology, and material brightness. Electro polishing streamlines the microscopic surface of a metal object by removing metal from the object's surface through an electrochemical process. In Electro polishing the anode surface is smoothened and brightened by the use of appropriate electrolyte under optimum conditions of current density and temperature. The process is carried out by anodic dissolving the substrate in an electrolyte with an external source of electricity. In Electro polishing the anode surface is smoothened and brightened by the use of appropriate electrolyte under optimum conditions of current density and temperature. Traditional mechanical polishing processes results in deformed layer and induces residual stresses in material and hence it affects performances of the material. .It has advantages of high removal rate and no tool wear in process. It is also cost effective. In the present work, investigation is carried out to obtain extent of improvement of smoothness for SS202 stainless steel by electrochemical polishing. The process variable parameters considered are electrolyte temperature, current density and electrolysis time. The two methods are employed for measuring the surface roughness. In first method Total fifteen samples are examined by changing the process parameters and corresponding surface roughness is recorded using surface roughness tester then in second method there are twenty seven samples are taken and corresponding readings are measured by changing its parameters simultaneously.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

Academic Keys
ResearchBible
CiteFactor
కాస్మోస్ IF
RefSeek
హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
వరల్డ్ కేటలాగ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్
విద్వాంసుడు
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నోవేటివ్ జర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ (IIJIF)
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ రీసెర్చ్ (I2OR)
కాస్మోస్

మరిన్ని చూడండి